سفارش تبلیغ
صبا ویژن

حنا، دختری با مقنعه

نظر

پیــــــــامبر مهربانی های ما...

ما

ایرانی هستیم

ما

مسلمان هستیم...

ما 

دستی بلند کرده ایم تا فرو نشانیم تمامی توهین ها را علیه پیامبرمان...

ما

وظیفه داریم فریاد بزنیم 

و حمایت کنیم از پیامبرمان...

ما

وظیفه داریم...!

من

و خواهر و برادر همبلاگی ام...

با صدای قلممان

فریاد میزنیم...

ما سکوت نمیکنیم...

پیــــــــامبر خوبمان...

ما مسلمانان ایرانی

بیشتر از خونمان...

بیشتر از جانمان...

و بیشتر و بیشتر از تمامی دارایی مان...

دوستت داریم...

و هر کداممان به اندازه توانمان

توهین نا مردمان را علیه شما

محکوم میکنیم...!

ما

مسلمانیم...

ما سلمان نیستیم ولی...

سلمانیانی هستیم که اسلام را بیشتر از خونمان دوست داریم...

ما یاران شما

و یاران سلمان هستیم

که با صدای قلممان

در این دنیای مجازی

فریاد میزنیم...

ما 

نام پیامبرمان را

با عشق می نویسیم...

پیامبر ، حضرت محمد

 

نجوا 1:همبلاگی ارجمند...

امیدوارم شما فریاد خود را علیه  استکبار و در حمایت از پیامبرمان زده باشید...

اما اگر هنوز صدایی از شما برنیامده 

امروز

بلند

فریاد بزنید...!