سفارش تبلیغ
کمک به محرومان
کمک به محرومان

حنا، دختری با مقنعه

نظر

دو ماه بیشتر است که مردم به این در آن در میزنند در انتظار یک لحظه...

همه عید میخوانندش...چه ارزشی دارد؟!

برای من وقتی سال نو آغاز می شود که دلم پا به سال نو گذارد...

وقتی هیچ تغییری در من ایجاد نشود دیگر چه فایده که جشن و پایکوبی کنم برای این سال ...؟!

و باز هم مثل سال قبل هیچ احساسی ندارم نسبت به این سال...

پ.ن1:حول حالنا میخواهد دلم برای داشتن احساس به سال...

پ.ن2:واقعا اینقدر ارزش داره؟!چرا درک نمیکنم؟!

پ.ن3:التماس دعای بسیار زیااااااااااااااااااااد...

پ.ن4: 90 هم تمام شد...زود حنای من 90 رو رد کرد...خیلی...!