سفارش تبلیغ
صبا ویژن

حنا، دختری با مقنعه

نظر

23 اسفند 90...

ساعت 1 ظهر...

سپاس از دانشگاه که کمک دل مرده ام کرد...

23 اسفند 90...

ساعت 1 ظهر...

انگار رفتنی ام...!

شاید نشانه هایی از آدم  در من ظاهر شود...

23 اسفند 90...

ساعت 1 ظهر...

به قیمت خیلی چیزها شهدا را طلب کردم...

دعا میخواهم که اولین راهی نور شدنم اثری داشته باشد...

 

راهیان نور

 

پ.ن1:حلالم کنید...

پ.ن2:دعام کنید...

پ.ن3:اگه نرسم آخرین پست امسالمه...سال جالبی داشته باشید...

پ.ن4:...