سفارش تبلیغ
صبا ویژن

حنا، دختری با مقنعه

نظر

نقاشم...

نقاشی را دوست دارم...

و اتاقم پر از بوم های پر از رنگ است...

بانظم...

حس میفهماندم کار من است...

اما ... نه ...

این نقاشی ها جان دارند...

خط و رنگ های من بی روحند...

شاید خودم هم بی روحم...

نه...!

امضای پایین نقاشی "مــــــــــن" است...

تـــــو. . .تـــــو. . .تـــــو . . .تــــــو؟!

احساس بی روحی در دلم موج میزند...

امواج خروشانش آرامش خوابم را به هم می ریزد...

خواب بود...

تمام شد...

نفس نفس زنان آب روی سرم خالی می کنم...

خوابــــــــــــــــ... بودمـــــــــــــ...

"تــــــــــــــــــو" از خواب هایم رفته ای...

فقط چند نقاشی با امضای تو...

                             همین دلخوشی ام استــ...

                                             امضای تــــــــــــــــــو...

                                                             امضای "مــــــــــــــــــــــن"

 

 

پ.ن:تــــــو؟!

نقاشی