سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

حنا، دختری با مقنعه

نظر

حجاب دارد و حیا...

حیایش حافظ حجابش است...نگهش داشته...سفت!سر به زیر است در برابر نیما...که خدایی ناکرده مغلوبش نشود همچون سارا!

حجاب دارد...و تنها حجاب دارد و حجاب!بر باد رفته حافظ حجابش...که همین است که لبخند شیطان را پر رنگ می کند!که همین

است که رویش را به روی نا محرم باز می کند!سقوط می کند به جای عروج....لبخندی در جواب می دهد که جایی جز نشستن

بر دل ندارد!!! آقا نیما گفتن اوایل پر!نیما نیما می کند این روز ها...و دگر چه می بیند جز روی دوست؟پند پدر یا دلسوزی مادر؟

خوشا به حال فاطمه با این متانت!سقوط یک فرشته